Festivalinfo

Pressmeddelande 14 maj 2012

Uppsala Pride 2012 mer än bara hbtq-kamp

En annan värld är möjlig!

Uppsala Pride äger i år rum den 17 – 20 maj med temat ”Kropp och hälsa”.

Uppsala Pride är en antirasistisk, queerfeministisk, partipolitiskt obunden samt helt drogfri festival för htbq-personer och deras allierande. Uppsala Pride önskar vara en plattform för möten, aktivism, gemenskap och förändring samt upplösa all diskriminering och förtryck baserade på kön, könsidentitet, könsuttryck, klass, ras, etnisk tillhörighet, funktionalitet, ålder och sexualitet.

Festivalen är öppen för alla mentalt färgglada ungdomar och vuxna.

Uppsala Pride vill leda till nya insikter hos dig som besökare.
Uppsala Pride vill få dig, oavsett vem du är, att ifrågasätta världen du lever i.
Men Uppsala Pride vill också vara leendet på dina läppar och dansen i dina fötter.
Uppsala Pride vill, helt enkelt, vara minnet som är en fin känsla i ditt hjärta,
ett beat i din kropp och en ny tanke i din hjärna.

Det krävs en förändring i världen men som Emma Goldman sa:
”If I can’t dance to it, it’s not my revolution.

**************************

Another world is possible!

Uppsala Pride will take place on May 17-20. The theme for this year is “Body and Health.”

Uppsala Pride is an anti-racist, queer feminist, nonpartisan and completely drug-free festival for LGBTQ-people and allies. Uppsala Pride wants to be a platform for meetings, activism, community and societal change and to challenge all forms of discrimination and oppression based on gender, gender identity, gender expression, class, race, ethnicity, ability, age and sexuality.

We welcome all mentally colourful youth and adults.

Uppsala Pride wants to lead to new insights in the minds of our visitors.
Uppsala Pride wants you, no matter who you are, to question the world you live in.
But, Uppsala Pride also wants to be the smile on your face and dance in your feet.
Uppsala Pride wants, simply, to be a memory which brings warmth to your heart,
a beat in your body and a new thought in your brain.

We need change in the world but as Emma Goldman said:
“If I can’t dance to it, it’s not my revolution.

**************************

Toisenlainen maailma on mahdollinen!

Uppsala Pride järjestetään tänä vuonna 17.–20. toukokuuta teemalla Vartalo ja terveys.

Uppsala Pride on antirasistinen, queerfeminiininen, poliittisesti sitoutumaton sekä täysin päihteetön tapahtuma htbq-ihmisille sekä heidän tukijoilleen. Uppsala Pride pyrkii myös olemaan paikka tapaamisille, aktivismille, yhteisöllisyydelle ja muutokselle sekä pyrkii pysäyttämään kaikki sukupuolesta, sukupuoli-identiteetistä, luokasta, rodusta, etnisestä taustasta, toimintakyvystä, iästä ja seksuaalisuudesta johtuva syrjiminen ja painostus.

Festivaali on avoin kaikille henkisesti värikkäille nuorille sekä aikuisille.
Uppsala Pride haluaa johdattaa sinut uusien oivallusten pariin.
Uppsala Pride haluaa saada sinut kyseenalaistamaan ympäröivän maailman taustastasi huolimatta.
Uppsala Pride haluaa saada hymyn huulillesi sekä jalkasi tanssimaan.
Uppsala Pride haluaa jäädä kauniiksi muistoksi sydämeesi,
rytmiksi kehoosi sekä uudeksi ajatukseksi mieleesi.

Maailmaan tarvitaan muutos, mutta Emma Goldmanin sanoin:
If I can’t dance to it, it’s not my revolution.

**************************

¡Otro mundo es posible!

Uppsala Pride 2012 tendrá lugar entre el 17 y el 20 de mayo con el tema “Cuerpo y salud”.

Uppsala Pride es un festival antirracista, queer feminista, políticamente independiente y totalmente libre de drogas, para personas LGBTQ y sus aliados. Uppsala Pride quiere ser una plataforma de encuentro, activismo, compañerismo y cambio, en la que se elimine toda discriminación y opresión basada en el género, la identidad sexual, expresión de género, clase social, raza, origen étnico, funcionalidad, edad y sexualidad.

El festival está abierto a todos los jóvenes y adultos con una mente colorida.

Uppsala Pride quiere guiarte hacia nuevos puntos de vista como visitante.
Uppsala Pride quiere que te cuestiones el mundo en el que vives, sin importar quién eres.
Pero Uppsala Pride también quiere ser la sonrisa en tus labios y el baile en tus pies.
Uppsala Pride quiere, simplemente, ser el recuerdo de un buen sentimiento en tu corazón,
un ritmo en tu cuerpo y un nuevo pensamiento en tu mente.

El mundo necesita un cambio, pero como dijo Emma Goldman:
“If I can’t dance to it, it’s not my revolution.”

**************************

Eine andere Welt ist möglich!

Uppsala Pride findet am 17. – 20. Mai 2012 statt, und das Thema des Festivals ist „Körper und Gesundheit”.

Uppsala Pride ist ein antirasistisches, queerfeministisches, parteipolitisch ungebundenes und gänzlich drogenfreies Festival für LSBT-Personen und ihre Alliierten. Uppsala Pride möchte eine Plattform für Begegnungen, Aktivismus, Gemeinschaft und Veränderung sein und auf Geschlecht, Geschlechtsidentität, Geschlechtsausdruck, Klasse, Volksgruppe, körperliche Funktionalität, Alter und Sexualität basierte Diskriminierung und Unterdrückung vollständig auflösen.

Das Festival ist für alle Jugendliche und Erwachsene mit einem bunten Sinne offen.

Uppsala Pride will dich als Besucher zu neuen Einsichten bringen.
Uppsala Pride will, dass du die Welt, in der du lebst, in Frage stellst – egal wer du bist.
Uppsala Pride will auch das Lächeln deiner Lippen und der Tanz deiner Füße sein.
Uppsala Pride will, ganz einfach, eine schöne Erinnerung in deinem Herzen, ein Beat in deinem Körper und ein neuer Gedanke in deinem Gehirn sein.

Wir brauchen eine Veränderung in der Welt, aber wie Emma Goldman sagte:
„If I can’t dance to it, it’s not my revolution.“

**************************

Un autre monde est possible!

Uppsala Pride a lieu du 17 au 20 mai et le thème du festival est Corps et santé.

Uppsala Pride est un festival antirasiste et féministe queer, sans allégeances aux parties politiques et complètement sans drogues, pour des personnes LGBTQ et leurs allié(e)s. L’ambition d’Uppsala Pride est d’être une plate-forme pour des rencontres, de l’activisme, de la communauté et du changement, et de totalement éliminer la discrimination et l’oppression à cause du sexe, de l’identité de genre, de l’expression de genre, de la classe sociale, de l’appartenance ethnique, de la fonction corporelle, de l’âge ou de l’orientation sexuelle.

Le festival est ouvert à tous, jeunes et adultes, qui ont un esprit aux couleurs de l’arc en ciel.

Uppsala Pride veut te donner des idées nouvelles.
Uppsala Pride veut que tu remette le monde dans lequel tu vis en question – qui que tu sois.
Uppsala Pride veut être le sourire de tes lèvres et la dance en tes pieds.
Uppsala Pride veut, tout simplement, être un beau souvenir dans ton cœur, un beat en ton corps et une pensée nouvelle dans tes méninges.

Il faut un changement dans le monde, mais comme d’après Emma Goldman:
If I can’t dance to it, it’s not my revolution.

En annan värld är möjlig

Uppsala Pride är en organisation som bygger på en socialistisk och queerfeministisk värdegrund. Uppsala Pride vill vara en plattform för möten, aktivism, gemenskap och förändring. Uppsala Pride vill upplösa all diskriminering och förtryck baserade på kön, könsidentitet, könsuttryck, klass, ras, etnisk tillhörighet, funktionalitet, ålder och sexualitet.

Uppsala Pride vill leda till nya insikter hos dig som besökare. Uppsala Pride vill få dig, oavsett vem du är, att ifrågasätta världen du lever i. Men Uppsala Pride vill också vara leendet på dina läppar och dansen i dina fötter. Uppsala Pride vill, helt enkelt, vara minnet som är en fin känsla i ditt hjärta, ett beat i din kropp och en ny tanke i din hjärna. Det krävs en förändring i världen men som Emma Goldman sa: ”If I can’t dance to it, it’s not my revolution”.

Varför pride, varför revolution?

Människor blir negativt särbehandlade på grund av kön, klass, etnisk tillhörighet, hudfärg, religion, nationalitet, sexuell läggning, könsuttryck eller funktionalitet. Den som inte passar in i den vita, västerländska, heterosexuella och manliga normen blir systematiskt placerad i en underordnad position i samhället, vad gäller bland annat materiella villkor, trygghet, välmående, delaktighet, inflytande och makt. Det går inte att bortförklara den diskriminering människor dagligen utsätts för genom att säga att det enbart är ett uttryck för enskilda individers fördomsfulla attityder och handlingar. Dessa attityder och handlingar möjliggörs genom den diskriminering som finns i samhällsstrukturen och måste också bekämpas som sådana.

Intersektionalitet och solidaritet

Uppsala Pride har en intersektionell grund vilket innebär att vi vill se till flera diskrimineringsgrunder samtidigt när vi motarbetar dessa. Vi tar alltså inte bara hänsyn till ”hbt-relaterade” frågor, detta eftersom vi inte anser att något sådant kan ses bortryckt från andra typer av diskriminering som människor utsätts för. Av samma anledning anser vi att en inte kan prata om någon enhetlig hbtq-rörelse som kan föra en enad gemensam kamp i alla situationer. Vi är olika och har olika intressen. Uppsala Pride vill lyfta fram marginaliserad och osynliggjord hbtq-kamp.

Uppsala Pride solidariserar och samarbetar med andra rörelser som arbetar mot alla former av diskriminering och förtyck. Vi arbetar med organisationer som erkänner att det finns diskriminering och förtyck i samhället. I en tid då välfärden är på väg att rustas ner och rasism och andra former av förtyck växer sig starkare och legitimeras av institutionella makter efterlyser vi bredare allianser för att motverka dessa strömningar.

Postkolonialism

Kolonialism är staters eller gruppers erövring och behärskande av främmande länder. Det kan även involvera exploatering samt införande av den egna kulturen eller civilisationen. Genom historien är detta något som har skett då europeiska länder har erövrat länder i bland annat Afrika och Amerika. I spåren av kolonialismen följer postkolonialism, begreppet syftar till den ekonomiska och politiska exploatering som äger rum utan att kolonialmakten har direkt makt över andra geografiska områden. Uppsala Pride motsätter sig de rådande postkoloniala strukturerna och värderingarna som ger människor i västvärlden en ekonomiskt och kulturellt privilegierad position gentemot människor i resten av världen.

Vi vill motverka detta i mötet mellan människor genom att låta människor föra sin egen talan. Vi vill lyfta fram de röster som annars inte får plats i det offentliga rummet. Att vi vägrar ge utrymme åt privilegierade röster betyder inte att vi vill frossa i exotiska berättelser om ”de förtryckta och konstiga”. Vi vill visa att de kulturellt skapade normer som tvingar oss in i heterosexistiska, rasistiska, kapitalistiska och cisnormativa (=att icke-transpersoner är norm) strukturer är tråkiga, begränsande och rent av livsfarliga. Det är strukturerna som är problemet och det är de privilegierade som måste anpassa sig till en solidarisk värld, vare sig de vill det eller inte.

Makt

Vi ser ”mångfaldsbegreppet” som problematiskt eftersom det ofta saknar ett maktperspektiv och ger sken av att om vi bara tar med en blatte, en flata och en funkis i en annars oförändrad organisation så kommer allt bli jämlikt och bra. En sådan ingång tycker vi riskerar att utnyttja underordnade personers kroppar som alibin för att legitimera och upprätthålla rådande hierarkier och maktstrukturer. Ojämlikhet är något som hela tiden skapas i relationen mellan olika grupper där resurser, makt och inflytande snedfördelas eller berövas. Därför måste en också arbeta med maktstrukturer och inte bara med representation.

Ett normkritiskt maktperspektiv anser vi är nödvändigt för att skapa verklig förändring och inte bara symtomlindringar. Vi måste lyfta fram osynliggjorda berättelser om världen, där frågor om rättvisa, makt och ojämlikhet står i centrum för hur världen förstås.

Ojämlikhet skapas inte bara i det stora samhället utan också i hbtq-sammanhang (re)produceras normer som exkluderar och leder till en överrepresentation av vissa sociala grupper. För att upptäcka diskriminerande praktiker räcker det inte med att titta på vad som sägs, utan också på vad som inte sägs. Frågor om vad/vem/vilka som aldrig omnämns som en del av den ”queera” gemenskapen är väldigt viktiga om vi vill åstadkomma en förändring som leder till en mer inkluderande rörelse.

Institutionellt våld

Priderörelsen startade i uppror och kravaller på New Yorks gator sommaren 1969. Detta var en spontan motreaktion på polisens våldsamma trakasserier. Än idag är många statliga institutioner ett av de största hoten för ett stort antal människor i Sverige och runt om i världen. Dessa institutioner speglar och skapar normer samt har makt att reglera vad som får finnas och vad som inte ska få finnas. Det är också dessa som tillåter att vi i Sverige har tvångssteriliseringar, deportationer, diskriminerande rättsväsende och hemlöshet. De personer som motsätter sig deras spelregler utsätts ofta för fattigdom och våld.

Poliser, militärer, migrationsverk och rättsväsenden reglerar människors liv på ojämlika grunder. Samma ojämlika strukturer genomsyrar även sjukvård, skola och arbetsliv. Detta leder till att hbtq-personer, kvinnor, icke-vita, arbetarklass och personer med funktionsnedsättning bland annat har lägre lön och sämre hälsa än andra människor.

På Uppsala Pride är därför inte militärmakten, vapenproducenter, migrationsverk eller polis välkomna i syfte att representera sin organisation.

Antikapitalism – vi vill inte ha rosa pengar

En stereotyp som ofta förekommer är myten om det rika homot, som bygger på normen om en vit västerländsk bög från övre medelklassen. Denna myt reducerar hbtq-personer till en konsumentgrupp som vi inte vill vara och som mer och mer har gjort priderörelsen till en kommersiell plattform. Vi vill inte begränsa vår politik efter kommersiella och kapitalistiska intressen som ser våra festivalbesökare som en ”köpstark grupp”.

Vi kompromissar inte med våra ideologiska ståndpunkter; sponsorer och bidragsgivare får inte påverka festivalens politiska innehåll. Vi godkänner våra samarbetspartners för att säkra att ett intersektionellt perspektiv genomsyrar alla våra arrangemang. Men vi vill inte censurera utan istället hjälpa och utveckla idéer för att skapa ännu intressantare och djupare diskussioner.

Drogfrihet

Såsom vi vågar ifrågasätta andra skadliga normer i samhället måste vi också våga ifrågasätta alkoholnormen. Samtliga aktiviteter som ordnas i Uppsala Prides regi arrangeras därför i en drogfri miljö. Det innebär att vi varken dricker alkohol eller använder andra droger i samband med festivalen. Uppsala Pride som organisation problematiserar droger i hbtq-sammanhang. För oss handlar drogfrihet framför allt om inkludering och solidaritet. Genom att anordna en drogfri hbtq-festival försäkrar vi oss om att till exempel personer under 18 år och personer med missbrukarbakgrund kan känna sig välkomna och trygga i vår färgsprakande gemenskap. Vad du som privatperson gör lägger vi oss givetvis inte i men vi hoppas att Uppsala Pride – i egenskap av motvikt till alkoholnormen – ska uppmuntra till eftertanke!

Miljö

Vi är en del av den värld vi befinner oss i och vill bevara planeten vi lever på och de hav, skogar, berg, floder och djur som vi delar den med. Om vi vill behålla planeten som det livskraftiga ekosystem som den kan vara kan samhället inte fortsätta i den riktning som det är på väg. Vi har alla ett ansvar för att bevara miljön men västvärlden har en större påverkan och därmed en större skyldighet och möjlighet att verka för en mer miljövänlig utveckling.

Uppsala Pride arbetar för miljön genom att bara servera vegansk och ekologisk mat i de evenemang som sker i Uppsala Prides regi samt att sträva efter att maten också ska vara närproducerad. Vi strävar även efter att våra samarbetspartners ska servera vegansk och ekologisk mat som är närproducerad. Vi prioriterar tåg- och bussresor, endast i undantagsfall kan bil- och flygresor vara aktuella.

Uppsala Prides Samordningsgrupp
den 6 mars 2012

***
Visionen skapades och antogs våren 2009. Den har sedan dess uppdaterats två gånger, den 21 februari 2010 och den 6 mars 2012.

Temat för Uppsala Pride 2012 är “Kropp och hälsa”.

Vi väljer att fokusera på detta då den psykiska ohälsan inom gruppen hbtq-personer är mycket hög och givetvis också på grund av den aktuella debatten om tvångssterilisering av transpersoner.

Mer information kommer snart.

Programblad Framsida

UPPDATERAD

PROGRAMBLAD UPPSALA PRIDE 2012

TORSDAG 19 MAJ

Invigning av Uppsala Pride

Facebookevent:
http://www.facebook.com/events/314819175257723/

Uppsalas i särklass finaste och färggladaste tillställning invigs med inspirerande tal och queer latinamerikansk dans.

Arrangörer: Uppsala Pride
Talare: Anna Brittesland (Uppsala Pride)
Dag: torsdag 17 maj
Tid: 17:15 – 18:00
Plats: Stora Torget

En normal föreställning
Per.Får.Mens har utgått ifrån definitionen av begreppet normal och gängse uppfattningar om normalitet och har skapat en föreställning kring detta. Föreställningen strävar efter att påvisa det absurda i det rådande samhällets vilja att uppnå normalitet och det skeva i alla klassificeringar som uppstår då man utgår ifrån samhällets normer. I dialogen mellan de påstått normala karaktärerna understryker de nästan krampaktigt hur normalt allting omkring dem, inklusive de själva, är. Det utvecklas till att de hävdar att tillstånd, aktiviteter, aktioner och tankar som vi enligt rådande normer anser onormala i själva verket är normala samt problematiserar begreppet i stort.

Arrangör: Uppsala Pride
Medverkande: Per.Får.Mens
Dag: torsdag 17 maj
Tid: 18:00 – 22:00
Plats: Ungdomens Hus

Strula med Siri
Strula med Siri är ett halvaukustiskt band som spelat tillsammans sedan 1998. Bandet består av sju homo och bi-tjejer och några av deras mest kända låtar är ”Heteronorm” och ”Hey Mannen”. Låtarna tar ställning. Ställning mot rasism, sexism och homofobi.

Arrangör: Uppsala Pride
Band: Strula med Siri
Dag: torsdag 17 maj
Tid: 18:00 – 19:00
Plats: VOX publicum

Gör om, gör rätt om arbetet för att stoppa tvångssteriliseringarna av transsexuella
Det stormar kring könstillhörighetslagen i Sverige. En lag som idag innebär att personer blir tvingade till sterilisering för att få ändra sin juridiska könstillhörighet. Ett kroppsligt ingrepp som är påtvingat av staten och som dessutom omöjliggör biologiskt föräldraskap för de som drabbas. I dagarna diskuteras en ändring av kravet i Riksdagen, där frågan snarare handlar om när lagstiftningen ska ändras snarare än om. Bakom denna möjliga lagändring ligger ett stort antal individers och organisationers engagemang och arbete, en kamp som fortsätter för att skydda de personer som riskerar att drabbas om lagändringen dröjer.

Arbetet bedrivs på olika fronter, i rättsalen och politiken såväl som i tidningar och genom manifestationer. Möt några av de aktörer som engagerar sig i frågan på detta seminarium. Bland annat deltar företrädare från Diskrimineringsbyrån Uppsala och RFSL. Seminariet inleds med premiären av en kortfilm som sammanfattar den senaste tidens händelser kring tvångssteriliseringarna. Budskapet från dem som engagerar sig är enkelt: Gör om lagen. Gör rätt gentemot de som utsatts.

Arrangör: Diskrimineringsbyrån Uppsala
Dag: torsdag 17 maj
Tid: 18:00 – 19:30
Plats: Slottsbiografen

FREDAG 20 MAJ

Vakna med Qi gong
De fem djurens qi gong är ett lugnt men underhållande sätt att vakna. Programpunkten är tillgänglig även om du exempelvis har stukat foten eller använder rullstol.

Arrangör: Uppsala Pride
Instruktör: Sanne Hultgren
Dag: fredag 18 maj
Tid: 10:00 – 10:30
Plats: Ungdomens Hus

Queer latinamerikansk dans
Om du vill lära dig dansa latinamerikansk dans så har detta ett gyllene tillfälle! Jazz, som dansade på invigningen, lär ut queer latinamerikansk dans. Vill du föra eller följa? Queerdans är dans med rörliga roller.

Arrangör: Uppsala Pride
Medverkande: Jasmina Munteanu
Dag: fredag 18 maj
Tid: 11:00 – 12:30
Plats: Ungdomens Hus

Queert motstånd mot alkohol- och drognomer
Denna xSAFTx-workshop handlar om alkohol- och drognormer i samhället och i queersammanhang. Vi fokuserar på vilka effekter dessa normer får för oss som kollektiv. Vi inleder med att läsa upp vårt manifest och berättar därefter om våra tankar kring rådande alkohol- och drognormer. Sedan arbetar vi med olika frågeställningar i mindre grupper.

Arrangör: xSAFTx
Dag: fredag 18 maj
Tid: 11:00 – 12:30
Plats: VOX publicum

Psykradikalism med Psykradikala gruppen GBG
Ett föredrag där Psykradikala gruppen först presenterar lite historik kring psykradikalism. Föredraget kommer gå in på hur en, inom olika former av aktivism, kan använda sig av begreppet och hur vi i Psykradikala gruppen i Göteborg valt att tänka och arbeta utifrån psykradikalism. Vi kommer också bjuda in till diskussioner.

Arrangör: Psykradikala gruppen GBG
Dag: fredag 18 maj
Tid: 11:00 – 12:30
Plats: Slottsbiografen

Danceoke
sQFetT! vill skapa tryggare rum att svettas i och ifrågasätter innebörden av och normer kring ordet träning. sQFetT! Står för svett, queer, feminism, fettaktivism och transaktivism. sQFetT! Sessions anordnar svettaktiviteter och vill ta tillbaka rätten att svettas av egna anledningar och på ett lekfullt sätt varje vecka i Stockholm. På Uppsala Pride håller sQFetT i Danceoke, där vi alla kommer att fuldansa oss svettiga tillsammans! Varmt välkomna! Om du aldrig testat danceoke så har du ett lysande tillfälle nu och om du testar kommer du aldrig att vilja sluta. Och du, det är inte farligt att svettas. :)

Arrangör: sQFetT!
Dag: fredag 18 maj
Tid: 13:00 – 14:30
Plats: Ungdomens Hus

OBS! Kropp, integritet,sexualitet och intellektuell funktionsnedsättning är inställt på grund av sjukdom!OBS!
Kropp, integritet, sexualitet och intellektuell funktionsnedsättning.
Seminariet inleds med filmen Tessan = Viktor. Därefter kommer ett samtal föras kring frågor rörande personer som lever med en funktionsnedsättning och att dessa ofta blir sitt funktionshinder i stället för att ses och bemötas med olika sexualiteter och könsidentiteter.

Arrangör : Uppsala Kommun Vård och bildning
Samtalsledare: Kamilla Peruavaara, doktorand i sociologi
Dag: Fredag den 18 maj
Tid: 13:00-14:30
Plats: Slottsbiografen

Paradworkshop
Har du idétorka eller vill du bara få lite hjälp med din fantastiska banderollidé? Kom, inspireras och umgås! Vi tillverkar banderoller och plakat inför paraden som visar att vi är f*bannat stolta.

Arrangör: Uppsala Pride
Dag: fredag 18 maj
Tid: 15:00 – 16:30
Plats: Ungdomens Hus

LGBT in Croatia
Sanda Brumen talks about the situation for LGBT people in Croatia. She will also talk about Split Pride, which is hold on the Croatian coast, and the violence that occured last year.

Arrangör: Kontra
Medverkande: Sanda Brumen
Dag: fredag 18 maj
Tid: 15:00 – 16:30
Plats: VOX publicum

Heteroekonomi
Hur påverkar heteronormen ekonomin? Ofta påstås det att hbtq-röreslen, feminismen och antirasismen är kuturellarörelser som är relevanta i vissa emancipatoriska särfrågor men inte i de stora tunga ekonomiska frågorna. Där är bara klass relevant. Men hur påverkar egentligen århundraden av kolonialism, sexism och heteronomrativitet detekonomiska systemet? Varför organiseras ekonomin efter kärnfamiljen varför tillåts inte andra ekonomiska samevnadsformer? Hur påverkar kvinnors reproduktiva arbeteekonomin som Engels skrev om redan på 1800-talet? Varför har kvinnors roll i ekonomin trots det fortfarande inte erkänts, varför mäter BNP inte det obetalda arbetet? Hur kan vi bygga städer och bostäder som inte är organiserade efter kärnfamiljen? Ett samtal om hur kärnfamiljen, heteronormen och kvinnors reproduktion påverkar vårt ekonomiska system och visioner om en feministisk ekonomi.

Arrangör: Feministiskt Initiativ
Dag: fredag 18 maj
Tid: 15:00 – 17:00
Plats: Slottsbiografen

Vill du föra eller följa?
Queerpolska – Folklig dans med rörliga roller är danskurser med queerfeministisk pedagogik som hejar på trenden att turas om som förare och följare. Vi sätter ord på normerna så att vi kan förhålla oss fritt och leka med rollerna. Vi vill både ge utrymme till vana folkdansare att utforska fler dansaspekter samt välkomnar ny publik som gillar friare könsroller.

Arrangörer: Queerpolska Folklig dans med rörliga roller
Medverkande: Ellinor Fritz (musiker och riksspelman) och Alexandra Esser (dansare)
Dag: fredag 18 maj
Tid: 17:00 – 18:00
Plats: Ungdomens Hus

OBS! Att leva helt enkelt är inställt på grund av sjukdom!OBS!
Att leva helt enkelt.
Immanuel kommer och pratar om sin nya bok om hur det är att leva med Aspergers syndrom, ADHD och som trans.

Arrangör: Uppsala Pride
Medverkande: Immanuel Brändemo
Dag: fredag 18 maj
Tid: 17:00 – 19:00
Plats: VOX publicum

Longboardworkshop
Ge Alexa 20 minuter av ditt liv och hen lär dig åka longboard oavsett sportvana eller balans! Ge hen en halvtimme och du vill aldrig sluta. Max 8 deltagare per workshop. Anmälan görs i biljettkassan på Ungdomens Hus. Förtur för de som blivit sedda som kvinnor i livet.

Arrangör: Uppsala Pride
Medverkande: Alexandra Esser
Dag: fredag 18 maj
Tid: 18:30, 19:15 och 20:00
Plats: Utanför Ungdomens Hus

LGBT in Saudi Arabia and Syria
Khaleddiya and Eid will be talking about their experience in the Asylum Process, shedding light on human rights violations taking place in their home countries.

Arrangör: Newcomers
Talare: Khaleddiya Aldagestani (Saudiarabien) och Eid Al Fakir (Syrien)
Dag: fredag 18 maj
Tid: 19:00 – 21:00
Plats: Slottsbiografen

MOIST
MOIST spelade på Ungdomens Hus den 8 mars, missade du dem då så har du chansen att se MOIST nu!

Arrangör: Uppsala Pride
Medverkande: MOIST
Dag: fredag 18 maj
Tid: 20.00 21.00
Plats: VOX publicum

LÖRDAG 18 MAJ

Vakna med afrodans
Kom igång med mjuka och svängiga rörelser från västafrikansk dans. Programpunkten är tillgänglig även om du exempelvis har stukat foten eller använder rullstol.

Arrangör: Uppsala Pride
Instruktör: Sanne Hultgren
Dag: lördag 19 maj
Tid: 10:00 – 10:30
Plats: Ungdomens Hus

Ta hälsan tillbaka!
HBTQ-folk har funnits ha en sämre hälsa än andra. Men vad menas då med ”hälsa” egentligen? Och vad är det som människor lägger i begreppet som gör att så många queers tar avstånd från det? Välkomna på en resa från en normkritisk tolkning av hälsobegreppet, över en samhällsanalys där vi sätter fitnesskulturen och hälsoindustrin under luppen, till konkret kroppsaktivism och hälsopolitik, där målsättningen är att återta rätten till hälsa – men på våra villkor och utifrån våra behov!

Kia kommer att finnas tillgänglig för individuell konsultation under lördagen, fram till paraden. Om intresset finns kommer även Kia finnas tillgänglig för samtal och konsultation under söndagen. Vill du prata om egna hälsonormer och -strategier, få konkreta tips kring träning, skador, kost etc. samt få genderbuilding-tips tveka inte!

Arrangör: Kia Sigge (från TransForm)
Medverkande: Kia Sigge
Dag: lördag 19 maj
Tid: 10.30 – 12.00
Plats: VOX publicum

SVARTAL
Som normbrytare på olika sätt är vi supertrötta på att få jobbiga frågor och fördomsfulla antaganden slängda i ansiktet i tid och otid. Känner du igen dig? Vilka är de bästa svaren för att avväpna, upplysa eller helt enkeltgöra upp med frågorna? SVARTAL är en workshop i självförsvar där vi tillsammans skapar de bästa svaren och bygger strategier för att aldrig mer bli kränkta. Jojo Stenberg & Zafire Vrba är pedagogiska konstnärer med åratal av erfarenhet från ungdomsverksamheter, workshops och transfeministisk aktivism.

Arrangör: Jojo Stenberg och Zafire Vrba
Medverkande: Jojo Stenberg och Zafire Vrba
Dag: lördag 19 maj
Tid: 11:00 – 13:00
Plats: Ungdomens Hus

Transhistoria
Ett peppande föredrag som passar utmärkt precis innan paraden. Du kommer att bli arg, du kommer att bli glad, du kommer att bli redo att möta världen. Precis som den du är.

Arrangör: FPES
Medverkande: Nadja Karlsson
Plats: Slottsbiografen
Dag: lördag 19 maj
Tid: 11:00 – 12:00

Tillbaka till henne – rösträtt, förbjuden kärlek och historia som hinner ikapp
Sara Lövestams tredje roman handlar om kärlek mellan rösträttskvinnor vid förra sekelskiftet. Hör henne berätta om bokens tillkomst, research som kittlat till och hennes egna tankar kring romanskrivandet. Föreläsningen följs av en stunds uppläsning, frågestund och boksignering.

Arrangör: Uppsala Pride
Medverkande: Sara Lövestam
Dag: lördag 19 maj
Tid: 12:30 – 13:30
Plats: Slottsbiografen

Pinkwashing
Vi kommer att ge vår syn på pinkwashing, vad det är och hur det används, t.ex. Israels pinkwashing av ockupationen av Palestina. Vi som hbtq-personer måste säga ifrån då det är oss, våra erfarenheter och våra existenser som utnyttjas i rasistisk argumentation.

Arrangör: Queers against pinkwashing
Plats: VOX publicum
Dag: lördag 19 maj
Tid: 12:30 – 14:00

Parad

Facebookevent: http://www.facebook.com/events/340153612686507/

Äntligen! Uppsala Pride får sin allra första parad och tar över centrala Uppsala med dans, musik och aktivism. Ta med dig dina vänner, partners, grannar och ex och följ med när vi skriver historia! Vi samlas utanför Katedralskolans huvudingång och tågar stolta och enastående tillsammans genom staden. Paraden avslutas med stor picknick i Slottsbacken där helvegetariskt och ekologiskt fika säljs av Kafé Karma.

Arrangör: Uppsala Pride
Dag: lördag 19 maj
Tid: 14:00 – 16:00
Samlingsplats: Katedralskolans huvudingång

Picknick i Slottsbacken
Vila dina trötta ben efter paraden och häng med alla fina (färg)glada människor. Det kommer att finnas enklare mat till försäljning, Café Karma står vid grytorna. Dansa och ladda upp inför kvällens aktiviteter eller ta det lugnt och njut av vårsolen.

Arrangör: Uppsala Pride
Dag: lördag 19 maj
Tid: 16:00 – 21:00
Plats: Slottsbacken

SÖNDAG 20 MAJ

Vakna med taiji
Vakna genom att utöva gammal kinesisk kampsport i slow motion. Programpunkten är tillgänglig även om du exempelvis har stukat foten eller använder rullstol.

Arrangör: Uppsala Pride
Instruktör: Sanne Hultgren
Dag: söndag 20 maj
Tid: 10:00 – 10:30
Plats: Ungdomens Hus

Låna en poly/relationsanarkist
Det finns många sätta att arrangera sina relationer på. Att göra det enligt tanken om sexuell exklusivitet, monogami och hierarki är ett sätt, men det är dock ingenting som kommer att behandlas under denna programpunkt. Kom och ät frukost och låna en poly/RA-person för djupa diskussioner om kärlek, flersamhet och frihet.

Arrangör: Uppsala Pride
Medverkande: Maria Kedvall och Lovisa Tärnholm
Dag: söndag 20 maj
Tid: 10:00 – 12:00
Plats: VOX publicum

Queert Utopiförsvar

Ett öppet samtal kring D.I.Y och D.I.T-strategier (do it yourself och do it together) att hantera en ibland dömande omvärld. Ett samtal där en får drömma och där vi tangerar gränslandet mellan humor och allvar, dröm och verklighet, nutid och framtid. Vi hämtar pepp och inspiration från Svar på tal, Queer Nations Queer Manifesto, Bash Back, Gay Shame, Glamdalism, Anarkist ABC mm.

*Hur påverkar normsamhället oss/mig? *Vad kan jag/vi göra för att försvara oss/värja oss från det skadliga i normer, ideal och hårdhet mot hobbitar, avvikare, benders, queers etc.? *Hur går en bortom språket, i en blandning mellan verklighet och fantasi och skapar i en reell utopi?

Allt är möjligt bara du sätter dina egna gränser!
Det kan vara verbala attacker som liknar Pokemons eller regelrätta utskällningar eller det kan vara spytekniker, hur en hostar på kommando, var en får tag i nyponludd som kliar förfärligt, hur en blåser rök i ansiktet på någon utan att själv vara nikotinist etc. Det kan vara det nåbara, det möjliga och det oväntade men det kan också vara det heltokiga, det glittergalna och det som kräver flera poäng på Hoqwarts.

Vi tror att det i det mötet händer något. Suckar och smäktar, skapar nya band. Föder hopp, bygger, rätar på axlar, lättar på bördor, skapar flera rynkor, fast just runt munnen och som siktar upp, upp, upp mot stjärnorna!

Arrangör: Queert Utopiförsvar
Dag: söndag 20 maj
Tid: 11:00 – 12:30
Plats: Ungdomens Hus

xSAFTx i caféet
xSAFTx samtalar i caféet och tar upp frågor och funderingar som kommit upp efter fredagens föreläsning rörande queert motstånd till alkohol- och drognormer.

Arrangör: xSAFTx
Dag: söndag 20 maj
Tid: 11.30 12.30
Plats: VOX publicum

Intersektionell aktivism
Sahar Mosleh, engagerad feminist, antirasist, funkis- och hbt-aktivist, föreläser om diskriminering och jämställdhet.

Arrangör: Feministiskt Initiativ
Föreläsare: Sahar Mosleh
Dag: söndag 20 maj
Tid: 12:30 – 13:30
Plats: Slottsbiografen

Näringslära och normkritik
Erik och Ivan som är utbildade dietister kommer att prata om veganism, näringslära och normkritik i förhållande till mat.

Arrangör: Uppsala Pride
Medverkande: Erik och Ivan
Dag: söndag 20 maj
Tid: 13:00 – 15:00
Plats: VOX publicum

Jag är inte rasist men
Ellen Belmore, genusvetare, håller ett interaktivt seminarium om resurs- och maktfördelning utifrån vithetsnormen. Max antal deltagare är 20 personer. För garanterad plats, anmäl intresse i biljettkassan på Ungdomens Hus.

Arrangör: Vänsterpartiet Uppsala
Medverkande: Ellen Belmore
Dag: söndag 20 maj
Tid: 13:00 – 15:00
Plats: Bokcafé Projektil

Religion, Utbildning och hbT
RUT står för Religion, Utbildning, hbT och är ett utbildningskoncept framtaget inom ramen för projektet Religion hjärta hbt. Det är en interaktiv workshop som här ges i kort version. Kom och få info om projektet och prova på övningar som kretsar kring normer, sexualitet, tro och könsidentitet. Maxantal för workshopen är 15 personer. Anmälan sker i entrén på Ungdomens Hus.

Arrangör: SFQ
Medverkande: Lisa Gerenmark och Hanna Broberg
Dag: söndag 20 maj
Tid: 13:00 – 15:00
Plats: Ungdomens Hus

Anti-Strindbergsseminarium
Med anledning av Strindbergsåret 2012 – hundra år efter författarens död – anordnar Queerseminariet vid Uppsala universitet ett ”Anti-Strindbergsseminarium” på Uppsala Pride. Syftet är att INTE hylla Strindberg, utan att istället uppmärksamma alla de feministiska, queera och homosexuella personer som inte får något jubileum eftersom svensk litteraturvetenskap och svenskt kulturliv obsessar på döda, vita, heterosexuella män. Kom och tala om hiss eller diss i litteraturhistorien, hur och varför viss litteratur blir kanoniserad och annan glöms bort, och hur allt detta sammanhänger med det moderna västerländska samhällets normer om hälsa och sjukdom, sunt och depraverat avseende kön, sexualitet och etnicitet mm.

De inbjudna gästerna är: Lena Einhorn, författare. Skrev boken Siri om Siri von Essen 2010, och har även varit redaktör för antologin om Strindberg.
Jenny Björklund, litteraturforskare specialiserad på lesbiskhet i svensk litteratur under 1900-talet.
Moa Holmqvist, förläggare på queerfeministiska Rosenlarv förlag, som har utgivit flera bortglömda kvinnliga dramatiker från 1800-talets slut.Samtalet leds av Ann-Sofie Lönngren, litteraturforskare vid Uppsala universitet.

Arrangör: Queerseminariet vid Uppsala Universitet Medverkande: Ann-Sofie Lönngren, Lena Einhorn, Jenny Björklund och Moa Holmqvist
Dag: söndag 20 maj
Tid: 14:00 – 16:00
Plats: Slottsbiografen

Tusen Bilder Tusen Ord
Tycker du att det är spännande med ord, bilder, film, pyssel och konst? Då kan du vara med i Tusen Bilder Tusen Ord! Tusen Bilder Tusen Ord är RFSL Ungdoms konstprojekt för unga hbtq-personer. Vårt mål är att erbjuda trygga miljöer där du kan skapa och vara kreativ utan att störas av heteronormen.

Arrangör: RFSL Ungdom
Medverkande: Tone Alin
Dag: söndag 20 maj
Tid: 15:30 17:30
Plats: Ungdomens Hus

UTSTÄLLNING

Honestly, yes.
Charlie Gong är konstnären som personifierar metamorfos. Som transperson i en cisnormativ värld har resan till rätt identitet varit mödosam och komplexiteten i det rotlösa sökandet formuleras tydligt i konsten. Samtidigt är Charlie Gong tydlig med att betraktaren själv är fri att tolka bilderna utifrån egna funderingar och erfarenheter. Bilderna som är gjorda med tusch, färgpennor, bläckpennor och akvarell är detaljrika och levande.

Arrangör: Uppsala Pride
Konstnär: Charlie Gong
Dag och tid: ständigt
Plats: På väggarna i Ungdomens Hus

KLUBB

DUNDERFEST! pt.1 ★ LISSI DANCEFLOOR DISASTERRANDOM CUTE ANIMALSKLUBB GULDANGELO

Facebookevent:
http://www.facebook.com/events/104833196319235/

Lissi Dancefloor Disaster
Lissi Dancefloor Disaster är experimentell konst och electropop från Uppsala. Bandet består av Josefin Lindh och Johan Tilli. Deras band är döpt efter Johans katt Lissi. De älskar att göra popmusik, spela TV-spel, turnera, socialkritik och att lyssna på band som Le Tigre och Little Dragon.

Klubb GULD
Klubb GULD gillar dans och hård hiphop/electro. Förra året hittade ni dem på Röda sten, Pustervik och Nefertiti i Göteborg i egen regi. Nu har den egna klubben tagit paus men de dyker upp där de vill och där ni önskar! I år gästar de Uppsala Pride och får er att dansa som om det var 2011.

Angelo
Angelo det senaste nytillskotet på Uppsalas popscen. Hen plockar det bästa från musiken hen växte upp med och förvandlar den till snygg och fartfylld electropop med ett fräscht sound. Musiken har hen skrivit och producerat på egen hand.

Dag: fredag 18 maj
Tid: 21:00 02:00
Plats: Ungdomens Hus
Inträde: Festivalarmband eller 50 kr i dörren.
Ingen åldersgräns!

DUNDERFEST! pt.2 ★ HÅLL KÄFTEN OCH DANSAALCASTRANEMKZ ★ DJ NAZGÛL ★ ★ POOR EARTHLING SOUNDS

Facebookevent: http://www.facebook.com/events/321025184635620/

Håll käften och Dansa
Det mångfacetterade superkollektivet HKOCHD trängde sig in Stockholms klubbvärld likt the last fat lady. Med kärlek för hård, tung och basig men samtidigt rytmisk och dansant musik har de fått dansgolven att gunga.

Sedan dess har de varit både omtalade, välbokade, hatade och älskade. Med spelningar på klubbar som All Out Dubstep, Klubb Guld (Gbg), Femtastic & Peez XL har de delat dansgolv med bland andra Mashup International, Sidewalk, Eboi, Visionfruit, RMH, Gnucci Banana, Cleo, Dj Crona, Dj Preview, Seinabo Sey, shitXfaced, Traffic, Mahoyo.Tropical Bass/Dubstep/ Brazilian Booty/Ghettotech/African Bass/Caribbean Rhythms/Tropical House HKOCHD är DJ Dirtbag, Fred Akir & Cassette.

Alcastrane
Progressive houseproducent från Uppsala. Alcastrane är influerad av dagens främsta housemusik men är inte rädd för att experimentera för att skapa sitt egna unika sound, och med detta få er att dansa som galningar!

MKZ
Både under eget namn och som den andra halvan av Guattari y Deleuze har MKZ spridit kaos på bland annat Oslo Queer Festival, Färgfabriken, Kafé 44 och nu senast i Kalmar Nations källare på WILDE!. Genom olika gestalter har våld, sex och kropp utforskats till dunkande electrobeats i en hyllning det felande och fulande.

riotelectro / electroclash / hiphop soundz / projektioner

http://www.facebook.com/pages/MKZ/211027732326139
http://www.facebook.com/GuattariYDeleuze

DJ NAZGÜL
Överraskning från Mordor.

Poor Earthling Sound
Ljudet av de stackars jordborna. Sakta håller jorden på att gå under och vi med den. Poor Earthling Sounds levererar dansant reggae som sörjer detta faktum men som främst uppmanar till kamp mot miljöförstöring, kapitalism och sociala orättvisor.

Dag: lördag 19 maj
Tid: 20:00 02:00
Plats: Ungdomens Hus
Inträde: Festivalarmband eller 50 kr i dörren.
Ingen åldersgräns!

******************************************************
Uppsala Pride önskar vara en motvikt till alkoholnormen. Därför varken dricker eller serverar vi alkohol i samband med klubbarna. Läs mer om varför i vår vision!* ******************************************************

Be there & be queer!
———★ ♥ ★ ♥ ★———

PARALLELLA HBTQ-EVENEMANG

Som bonus kommer det att ske en del andra hbtq-relaterade aktiviteter under helgen 17 20 maj. Följande evenemang arrangeras inte av Uppsala Pride. Eventuellt inträde till evenemangen ingår således inte i festivalbiljetten och är inte heller gratis för Uppsala Pride-volontärer.

IDAHOT i Uppsala 2012

Facebookevent: http://www.facebook.com/events/267997106631691/

Välkommen till en samlande manifestation mot homofobi och transfobi i Uppsala!

RFSL och RFSL Ungdom arrangerar en manifestation med en bred samling talare för att uppmärksamma International Day Against Homophobia and Transphobia.

Talar gör:
Sissela Nordling Blanco, Feministiskt Initiativ
Alf Karlsson, Miljöpartiet
Magnus Kolsjö, Kristdemokraterna
Johanna Lönn, Folkpartiet
Jazz Munteanu, RFSL Ungdom
Lukas Romson, transaktivist
Anders Selin, HBT-S, Socialdemokraternas HBT-organisation
Ilona Szatmari Waldau, Vänsterpartiet
Ulrika Westerlund, RFSL

Uppsala Pride upplåter platsen för evenemanget, men deltar inte själva i denna manifestation. Direkt efter manifestationen börjar invigningen av Uppsala Pride.

Arrangör: RFSL
Talare: se ovan
Plats: Stora Torget
Dag: torsdag 17 maj
Tid: 16.00 – 17:15

Queerbal på Projektil
Välkomna till årets queeraste bal! Vi är glada att presentera en bal bortom normerna. Det bjuds på vegansk trerättersmiddag; tillagad av de mest fabulösa DIY-kockarna i stan. Givetvis blir det också sång och dans i vårnatten, Fredsorkesten bjuder till vals och vi utlovar förstklassig underhållning!

Arrangör: Bokcafé Projektil
Kontakt: queerbal@live.se
Dag: fredag 18 maj
Tid: 16:30 – 22:00
Plats: Bokcafé Projektil
Biljettpris: 150 kr. Biljetter säljes på Bokcafé Projektil fram till den 15 maj.

Regnbågsmässa i Helga Trefaldighets kyrka
En mässa präglad av öppenhet och musik som firas i gemenskap med och för homosexuella, bisexuella, transsexuella, heterosexuella och queerpersoner. Alla är välkomna precis som de är!

Arrangör: Universiteteskyrkan Uppsala, SFQ Uppsala och RFSL Uppsala.
Dag: fredag 18 maj
Tid: 18:00 19:00
Plats: Helga Trefaldighets kyrka

Programblad Baksidan

Volontär

Bli volontär!

Att arbeta som volontär under Uppsala Pride är en fantastisk möjlighet för dig att träffa nya människor och att dra ditt strå till den queera stacken! Hjälp till sex timmar under festivalen och få gratis inträde till allt färgsprakande som händer under samtliga fyra dagar. Under dina arbetspass får du dessutom mumsa på gratis vegansk mat. Och så klart blir du bjuden på tack-för-att-du-var-volontär-på-Uppsala-Pride-festen som kommer att hållas efter festivalen.

Become a volunteer!

Working as a volunteer during Uppsala Pride is a fantastic opportunity for you to meet new people and to lend a queer hand. Help for six hours during the festival and get free admission to the colourful happenings of all four days. You also get to munch on free vegan food during your shifts.

Låna ut en säng!

Under festivalen gästas Uppsala av ett stort antal artister och föreläsare från hela Sverige. Vi behöver hjälp med att ge dessa någonstans att bo under deras vistelse på festivalen. Har du ett rum och en säng att erbjuda? Hör gärna av dig till oss! Förutom gratis inträde till festivalen får du en unik chans att lära känna festivalens hetaste bokningar.

Arrangera festivalen!

Vill du vara med och arrangera Uppsala Pride? Vill du boka artister, planera festivalens upplägg och umgås med fint färgglatt folk? Gå med i Uppsala Prides Samordningsgrupp!. Du behövs!

Samarbeta

Samarbete

Det finns många olika sätt att samarbeta med oss. Vi är en öppen och mångsidig organisation som samarbetar med såväl kulturinstitutioner och de stora fackföreningarna som mindre gräsrotsrörelser och privatpersoner. Bli en del av Uppsala Pride. Idag är vi stolta över våra sponsorer som består utav Stockholm Stad, Ramlösa, Ljusgiganten, Varningsljus, och Svealight. Våra sponsorer bidrar med allt från belysning som led strålkastare till rabatterade hotellrum för våra medlemmar eller driftsäkra webbhotell.

Bli Uppsala Prides Samarbetspartner!

Som samarbetspartner krävs det att ni:

• Arrangerar minst en programpunkt på festivalen eller bidrar till festivalen på annat sätt
• Redovisar programpunkten för Uppsala Pride
• Sköter insläppet till lokalen under er(a) programpunkt(er)
• Tar hand om era föreläsare och artister innan, under och efter deras framträdanden
• Marknadsför festivalen genom era kanaler (mejl-listor, hemsidor, möten, Facebook etc.)
• Sätter upp och delar ut affischer, flyers och programblad

Vi uppmuntrar även till att ni:

• Gör affischer och flyers med information om ert evenemang
• Har infobord på festivalområdet

Allt som arrangeras i samband med Uppsala Pride måste redovisas för samt godkännas av Uppsala Pride. Att godkänna evenemang ser Uppsala Pride som ett sätt att säkra att ett kritiskt intersektionellt (= att se till flera diskrimineringsgrunder) perspektiv genomsyrar allt som sker i Uppsala Prides regi. Uppsala Pride vill inte censurera något utan hoppas istället hjälpa och utveckla idéer för att skapa ännu intressantare och djupare diskussioner.

Vi uppmuntrar alla våra samarbetspartners att särskilt reflektera kring temat för Uppsala Pride 2012 som är “Kropp och hälsa”. Stöd vår samarbetspartner Svelight som levererar led lysrör, led paneler och andra led ljuskällor som har en positiv inverkan på hälsan och välbefinnandet. För att läsa mer om led paneler så kan du besöka billigledpanel.se som erbjuder en komplett guide om panel belysning.

Infobord på festivalområdet

Ett enkelt sätt att ta del av Uppsalas i särklass finaste och färggladaste tillställning är att ha infobord på festivalområdet. Genom att ha infobord hos oss blandar ni nytta med nöje och sätter guldkant på våra festivalbesökares tillvaro. Om ni är intresserade av att ha infobord på Uppsala Pride 2012, hör av er till oss!

Uppsala Pride är inte villiga att kompromissa med sina ideologiska ståndpunkter; vi tillåter inte sponsorer och bidragsgivare att påverka festivalens politiska innehåll.

Uppsala Pride 2012 har inte blivit finansierade av några politiska partier. Festivalen har inte några medarrangörer men däremot en lång lista samarbetspartners som på ett eller annat sätt deltar.

Arbetarnas Bildningsförbund är i år festivalens enda sponsor.

Parad

I år händer det äntligen! Uppsala Pride får sin allra första parad!

Lördagen den 19 maj tar vi över centrala Uppsala med dans, musik och aktivism. Ta med dig dina vänner, partners, grannar och ex och följ med när vi skriver historia!

Vi samlas utanför Katedralskolans huvudingång och kl. 14 går vi genom stan och avslutar med en stor picknick i Slottsbacke där helvegetariskt ekologiskt fika säljs av Kafé Karma.

Organisationer o. d. som medverkar i paraden:
SSU
Grön Ungdom Gävle
Feministiskt initiativ
Ingen människa är illegal
Projektil
Psykradikala gruppen Gbg
Queertopia
Unga feminister Sthlm
Uppsala Rollerderby
Uppsalabor mot rasism
Vänsterpartiet

Vill du, din organisation eller förening vara en del av paraden?
Kontakta oss!

English:
Uppsala Pride Parade

This year were arranging the very first Pride parade in Uppsala!

On Saturday May 19th were taking over the streets with our music, dancing and activism. Bring your friends, enemies, relatives, neighbors, collegues and join us when we write history!

Do you and your organisation or group want to join the parade?

Send an email to us!

Klubb

DUNDERFEST! pt.1

Uppsala Pride presenterar: DUNDERFEST! pt.1 ♥ ★ ♥ LISSI DANCEFLOOR DISASTERRANDOM CUTE ANIMALSKLUBB GULDANGELO

Det blir stor fest på Ungdomens Hus två dagar i rad, den första på fredagen den 18:de maj.

LISSI DANCEFLOOR DISASTER är Uppsalas stolthet! Med sin experimentella, exceptionella och energiska electropop tar de ditt queera ass med storm. Vi lovar att du inte kommer kunna vara still!
http://lissidancefloordisaster.com/blog/

KLUBB GULD har under det senaste året styrt en tung hiphop och electro-klubb i Göteborg. Nu förärar de Uppsala Pride med ett besök. Det kommer att bli storslaget.
http://www.youtube.com/watch?v=wpdICQaLxWA

RANDOM CUTE ANIMALS är en bunt slumpmässiga gulliga djur som härjar runt och ställer till med fest. Deras DJ-sets är alltid fantastiska.
http://www.facebook.com/randomcuteanimals
http://soundcloud.com/rca

ANGELO är det senaste tillskotet på Uppsalas popscen. Angelo plockar det bästa från musiken han växte upp med och förvandlar den till snygg och fartfylld electropop med ett fräscht sound. Musiken har han skrivit och producerat själv. Med på scen är bästa vännen Jonas Isaksson.
http://soundcloud.com/angeloofficial
http://angeloofficial.com/


fredag 18/5
Ungdomens Hus
21.00-02-00
Inträde: festivalarmband eller 50 kr i dörren.
Ingen åldersgräns!

Be there & be queer!

Uppsala Pride önskar vara en motvikt till alkoholnormen. Därför varken dricker eller serverar vi alkohol i samband med klubbarna. Läs mer om varför i vår vision!

- ★ ♥ ★ ♥ ★-

DUNDERFEST! pt.2

Uppsala Pride presenterar: DUNDERFEST! pt.2 ♥ ★ ♥ HÅLL KÄFTEN OCH DANSAALCASTRANEMKZ ★ DJ NAZGÛL ★ POOR EARTHLING SOUNDS

Uppsala Pride anordnar årets fest x2 på Ungdomens Hus, lördagen den 19:de maj. Precis som föregående dag gäller: häng, pussas och dansa som en idiot.

HÅLL KÄFTEN OCH DANSA
Det mångfacetterade superkollektivet HKOCHD trängde sig in i Stockholms klubbvärld likt the last fat lady. Med förkärlek för hård, tung och basig men samtidigt rytmisk och dansant musik har de fått dansgolven att gunga varit både omtalade, välbokade, hatade och älskade.

Tropical Bass/Dubstep/Brazilian Booty/Ghettotech/African Bass/Caribbean Rhythms/Tropical House
http://hallkaftenochdansa.se/

ALCASTRANE
Progressive house-producenten Alcastrane från Uppsala är influerad av dagens främsta housemusik men inte rädd för att experimentera för att skapa sitt egna unika sound, och med detta få er att dansa som galningar!
www.alcastrane.com

MKZ
Ena halvan av duon Guattari y Deleuze. Coxsukkin r107 muzique + kaos, projektioner och performance från helvetet. Detta blir urspårat.
http://www.facebook.com/pages/MKZ/211027732326139
http://guattariydeleuze.tumblr.com/

DJ NAZGÜL
Överraskning från Mordor.

POOR EARTHLING SOUNDS
Kvällen inleds med politisk reggae från Poor Earthling Sounds!

lördag 19/5
Ungdomens Hus
20.00-02-00
Inträde: festivalpass eller 50 kr i dörren.
Ingen åldersgräns!

Be there & be queer!

Uppsala Pride önskar vara en motvikt till alkoholnormen. Därför varken dricker eller serverar vi alkohol i samband med klubbarna. Läs mer om varför i vår vision!

- ★ ♥ ★ ♥ ★-

There will be parties at Ungdomens Hus two days in a row, the first on Friday 18th of May. Come and hang out, make out and dance like an idiot!

LISSI DANCEFLOOR DISASTER. We are happy and proud to present Uppsalas finest. With their experimental, exceptional, energetic electro pop they will take your queer ass by storm. We promise you will dance.
http://lissidancefloordisaster.com/blog/

KLUBB GULD have during the past year provided Gothenburg with some heavy hiphop and electro beats. Now they honor Uppsala with a visit, and it will be purely golden.
http://www.youtube.com/watch?v=wpdICQaLxWA

RANDOM CUTE ANIMALS are a bunch of random cute animals roaming around creating awesome parties wherever they go. Their DJ-sets are always something out of the ordinary.
http://www.facebook.com/randomcuteanimals
http://soundcloud.com/rca

ANGELO is the newest addition to Uppsala pop music scene. Picking the cherries from the music he grew up with and turning it into clean and energetic electro pop with a fresh sound. The music he has written and produced himself. With him on the stage is also best friend Jonas Isaksson.
http://soundcloud.com/angeloofficial
http://angeloofficial.com/